Chức năng làm mềm biên (Feather) của photoshop

Feather là 1 chức năng tạo sự chuyển đổi mèm mại giữa các vùng cắt ghép trong photoshop. Ví dụ khi bạn muốn tách hình cô gái sau đây ra khỏi nên

1.) Ví dụ tôi tách một bức hình này

Sau quá trình tách bạn sẽ thấy ở viền ngoài đối tượng nhìn quá sắc (hình), bạn muốn làm mềm nó

Dùng một công cụ chọn bất kỳ để bao lấy phần muốn làm mềm

Sau khi bao xong , nếu bạn nhấn DELETE bình thường thì cái nét vẫn sắc , vậy muốn làm mềm thì dùng chức năng Feather trong menu Select

Cách làm : Sau khi bao xong , bạn hãy vào Select > Feather , giá trị càng cao thì cạnh bị làm mềm càng nhiều

Sau đó nhấn DELETE nhiều lần , bạn sẽ thấy như thế này

Đó chính là chức năng của Feather

Bài viết Chức năng làm mềm biên (Feather) của photoshop

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.