Chia sẻ Ultimate Retouch Panel version 3.5 chuyên chỉnh sửa ảnh beauty

Ultimate Retouch Panel (phiên bản 3.5) là một Extension dành cho photoshop chuyên dùng để chỉnh sửa làm đẹp ảnh chân dung , nó đã được phát triển trong hai năm. Đây không phải là cập nhật cuối cùng, bởi vì ngày càng có nhiều công cụ và kỹ thuật retouch mới. Sau phiên bản 2.0, tôi bắt đầu lắng nghe các khách hàng của tôi (cả hai đều là những người làm photograghers và retouchers). Họ đã cho tôi rất nhiều ý tưởng về những gì để thêm vào bảng điều khiển từ quan điểm của họ.

Chia sẻ Ultimate Retouch Panel version 3.5 chuyên chỉnh sửa ảnh beauty

Thông tin bộ sản phẩm này

Ultimate Retouch Features:

 • 200 functions in one panel
 • 7 unique blocks for retouch
 • 20 custom buttons for your personal actions
 • Frequency Separation 8 and 16 bits
 • Immediate switch on and off of visual texture boost
 • Frequency Separation by a plugin Portraiture
 • Fast retouch
 • Color Correction block with 30 presets
 • 4 methods of technique Dodge & Burn
 • 3 help layers to capture the flaws and irregularities
 • Dual Vision for easy managing of Dodge & Burn
 • Work whith RGB channels and masks
 • Local and global High Pass Sharp
 • Based on scripts for fast work
 • A special algorithm to save photos to social networks
 • Dynamic opacity and vignette
 • Multi tint effect

6 styles of color correction:

 • Fashion
 • Vintage
 • Candy
 • Matte
 • HDR
 • Black and White
 • A possibility to mix the styles

30 tools for local retouching:

 • HDR Kit for simulating an HDR effect
 • Anti-Highlights
 • Volume
 • Volume HRLA
 • Manual HRLA
 • Tan Skin
 • Remove Pores
 • Skintone Gradient map
 • Skin Pigment
 • Noise texture
 • Manual noise texture
 • Iris Enhancer
 • White Teeth
 • Multifunctional tool 10 in 1: Eyes Tool
 • Multifunctional tool 5 in 1: Face Lips

4 types of curves:

 • Contrast
 • Matte
 • 3 points
 • 4 points

 


YÊU CẦU HỆ THỐNG

All panels support all languages and available for CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2015.5+


Package included:

 • 26-page Instruction PDF-guide with full and detailed description how to use the panel
 • Detailed Installation PDF-guide with links on tutorial video
 • Video Tutorials PDF-guide with 18 links on tutorial video
 • Ultimate Retouch ZXP file
 • Panel Retouching tools ZXP file
 • Panel Blendit ZXP file
 • Visual map of retouch process (jpeg and txt)

 

Quan trọng

 • Chỉ hoạt động trên photoshop phiên bản CS 5.0, CS 5.5, CS6, CC, CC 2014,CC 2015, CC2017 and support all languages

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EXTENSION

Download free

[sociallocker id=13304]Link down: http://tailieu.dohoafx.com/g1z4p9c3x3j5c9a9j7t2[/sociallocker]

You may also like...