Hướng dẫn trace một bức ảnh sang vector

Thuật ngữ Live Trace của illustrator nghĩa là hướng dãn chuyển một đối tượng từ hình ảnh Birtmap sang hình ảnh Vector , bài hướng dẫn sau bạn sẽ thấy điều đó , xem Online trên PDF Reader hoặc Google Reader

https://thuviendungphim.com/dohoavn_net/illustrator/live_trace.pdf

 

You may also like...