Bộ Preset của VSCO Vol 1 đến Vol 6 , Lightroom 4 và Camera raw 7

Bộ Preset của VSCO Vol 1 đến Vol 6 dành cho Lightroom 4 và Camera raw 7

[​IMG]

Trọn bộ 6 phần của VSCO.co gồm AC7 cho photoshop camera raw và adobe lightroom từ bản 4 trở lên. Giá trị ~ $700 (~14 tr vnd).

Tuyệt vời lắm các bác ạ.

Trong đây có củ cả các camera profile (có cập nhật tới canon 5D III, canon 6D, canon 1Dx,… nikon 810, nikon D4s) Develop Presets, Local Adjustment Presets,… chỉnh sửa chuyên nghiệm

Tham khảo thêm tại http://vsco.co/film để biết thêm chi tiết

Download:

Dung lượng 800 MB

 

[​IMG]

[​IMG]

Alternative Process FilmsPush, pull, and cross processed emulations from the finest modern film stocks

Fuji 400H+1 – / + / ++ / +++ / Night / Over / Over+ / Vibrant

Kodak E100VS XP – / + / ++ / Green / Over

Ilford HP5-1 – / + / ++

Ilford HP5+1 – / + / ++

Ilford HP5+2 – / + / ++

Ilford HP5+3 – / + / ++

Kodak Portra 160+1 – / + / ++ / +++ / Alt / Alt+ / Over / Vibrant

Kodak Portra 400+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Vibrant

Kodak Portra 400+2 – / + / ++ / Night

Kodak Portra 400+3 – / + / ++ / Night / Night+

Kodak Portra 800+1 – / + / ++ / +Green / +++ / Night / Night / Night++ / Over / Vibrant

Agfa Precisa XP – / + / ++ / Green / Green- / Over

Fuji Provia 400X XP – / + / Blue / ++ / +++ / Over / Over

Fuji Provia 400X+1 – / + / ++ / +++ / Night / Night+ / Over / Over+ / Vibrant

Fuji Sensia XP – / + / ++ / Over / Warm / Warm+ / Warm++

Kodak TRI-X-1 – / + / ++

Kodak TRI-X+1 – / + / ++

Kodak TRI-X+2 – / + / ++

Kodak TRI-X+3 – / + / ++

Archetype Films

Mass market, consumer film emulations from the golden era of analog

Agfa Vista 100 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm +

Agfa Vista 400 – / — / + / ++ / Contrast ++ / Cool / Cool + / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Agfa Vista 800 – / — / + / ++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Fuji Neopan 400 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Contrast/Fade + / Soft Highs / Night/Tungsten / Night/Tungsten +

Kodak BW400CN – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Contrast/Fade + / Soft Highs / Night/Tungsten / Night/Tungsten +

Kodak Ektar 100 – / — / + / + Blue / + Magenta / ++ / ++ Blue / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm – / Warm +

Kodak Gold 100 – / — / + / + Alt / + Alt 2/ + Soft Highs / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Portrait / Vibrant / Warm / Warm +

Kodak Gold 200 – / — / + / ++ / ++ Alt / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Green / Portrait / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm +

Kodak Max 800 – / — / + / ++ / +++ / Alt / Alt + / Alt ++ / Alt Cool / Alt Warm / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Kodak Royal Gold 400 – / — / + / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Kodak Ultramax 400 – / — / + / + Green / ++ / ++ Green / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Nigh/Tungsten Alt

Kodak Ultramax 800 – / — / + / + Alt / ++ / +++ / Contrast + / Cool / Cool + / Soft Highs / Vibrant / Warm / Warm + / Night/Tungsten / Night/Tungsten + / Night/Tungsten Alt

Slide Films

Current and discontinued slide film emulations that produce rich and vivid tones

Agfa Scala 200 – / — / + / -/+ / + / ++ / Contrast + / ++ / +++

Fuji Astia 100F – / — / + / ++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait

Fuji Fortia SP – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / Landscape / Portrait

Fuji Provia 100F – / — / + / ++ / +++ / ++++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait

Fuji Provia 400X – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / HC + / HC ++ / Portrait / Vibrant

Fuji Velvia 50 – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Landscape / Landscape +

Fuji Velvia 100 – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Landscape

Fuji Velvia 100F – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait

Kodak E100G – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm (GX) / HC / Portrait / Vibrant

Kodak E100VS – / — / + / ++ / +++ / Balance Cool / Balance Warm / Balance Warm + / Portrait

Kodak E200 – / — / + / ++ / ++ Alt / +++ / Balance Cool / Balance Warm / HC / Portrait / Vibrant

Instant Films

Present day film stock and expired vintage films emulating instant film

Fuji FP-100c / – / – – / + / ++ / ++ Alt / +++ /

Fuji FP-100c Cool / – / – – / + / ++ /

Fuji FP-100c Negative / – / – – / + / ++ / ++ Alt / +++ /

Fuji FP-3000b / – / – – / + / ++ / +++ / HC /

Fuji FP-3000b Negative / – / – – / + / ++ / ++ Alt /

Polaroid 665 / – / – – / + / ++ /

Polaroid 665 Negative / – / + / ++ / HC /

Polaroid 669 / – / – – / + / ++ / +++ /

Polaroid 669 Cold / – / – – / + /

Polaroid 690 / – / – – / + / ++ /

Polaroid 690 Warm / – / – – / + / ++ /

Polaroid 690 Cold / – / – – / + / ++ /

PX-70 / – / – – / + / ++ / +++ /

PX-70 Cold / – / – – / + / ++ /

PX-70 Warm / – / – – / + / ++ /

PX-100UV+ Cold / – / – – / + / ++ / +++ /

PX-100UV+ Warm / – / – – / + / ++ / +++ /

PX-680 / – / – – / + / ++ /

PX-680 Cold / – / – – / + / ++ / ++ Alt/

PX-680 Warm / – / – – / + / ++ /

Time-Zero Polaroid (Exp.) / – / – – / – – – / + / ++ /

Time-Zero Polaroid (Exp.) Cold / – / – – / – – – /

Classic Films

Classic negative film emulations, composed of discontinued, rare and consumer films

Fuji Neopan 1600 / + / ++ / –

Fuji Superia 100 / + / ++ / –

Fuji Superia 400 / + / ++ / –

Fuji Superia 800 / + / ++ / –

Fuji Superia 1600 / + / ++ / –

Ilford Delta 3200 / + / ++ / –

Kodak Portra 160 NC / + / ++ / –

Kodak Portra 160 VC / + / ++ / –

Kodak Portra 400 NC / + / ++ / –

Kodak Portra 400 UC / + / ++ / –

Kodak Portra 400 VC / + / ++ / –

Modern Films

A collection of presets and camera profiles emulating current professional negative films

Fuji 160C / + / ++ / –

Fuji 400H / + / ++ / –

Fuji 800Z / + / ++ / –

Kodak Tri-X / + / ++ / –

Kodak T-MAX 3200 / + / –

Ilford HP5 / + / –

Kodak Portra 160 / + / ++ / –

Kodak Portra 400 / + / ++ / –

Kodak Portra 800 / + / ++ / –

Kodak Portra 800 HC

The film names and lines listed above are the brands and trademarks of their respective holders. None of the film producers listed on this page endorse or sponsor VSCO, VSCO Film or any other content contained on this page, nor are any of the film producers affiliated with VSCO. All trademarks and copyrights are the exclusive property of their respective owners.

Bình luận

Quynh Ny

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

You may also like...