Tuyển tập một số bài photoshop hay nhất năm 2015

Trong bài viết này dohoafx.com xin giới thiệu một số bài photoshop hay nhất năm 2015 cho các bạn học tập, các bài giảng được trình bày rõ ràng theo từng bước , phong cách thiết kế nghệ thuật cao, yêu cầu bạn có chút kiến thức căn bản photoshop để theo học các bài này

Create Beautiful Abstract Female Art in Photoshop

Tuyển tập một số bài photoshop hay nhất năm 2015

How to Create a Fun, Red-Haired Boy Character

How to Create a Fun, Red-Haired Boy Character

Create a Motorola Droid Style Phone in Photoshop

Create a Motorola Droid Style Phone in Photoshop

Create a Dark and Surreal Poster Using Your Own Portrait

Create a Dark and Surreal Poster Using Your Own Portrait

Design a Coffee Shop Menu Layout from Scratch with Photoshop and InDesign – Part 1

Design a Coffee Shop Menu Layout from Scratch with Photoshop and InDesign – Part 1

Xem tiếp phần 2 tại đây

How to Create an Incredible Typographic Illustration – Part 1

How to Create an Incredible Typographic Illustration – Part 1

Xem tiếp phần 2 tại đây

Create a Magical Flaming Heart Illustration in Photoshop

Create a Magical Flaming Heart Illustration in Photoshop

Create a Nature Inspired Photo Manipulation in Photoshop

Create a Nature Inspired Photo Manipulation in Photoshop

How to Make a High-Impact Fashion Poster in Photoshop

How to Make a High-Impact Fashion Poster in Photoshop

Make a 3D Recycling Bin Icon with Photoshop

Make a 3D Recycling Bin Icon with Photoshop

How to Make a Professional Buddy Icon in Photoshop

How to Make a Professional Buddy Icon in Photoshop

Make a Soft Grunge Product Ad Design in Photoshop

Make a Soft Grunge Product Ad Design in Photoshop

Create an Apple Mac Mini Using Photoshop

Create an Apple Mac Mini Using Photoshop

Create a Funky Retro Wavy Text Effect in Photoshop

Create a Funky Retro Wavy Text Effect in Photoshop

Super Easy Typographic Portrait in Photoshop

Super Easy Typographic Portrait in Photoshop

Simple Underwater Scene in Photoshop

Simple Underwater Scene in Photoshop

Super Easy Neon Style in Photoshop

Super Easy Neon Style in Photoshop

Real Apple Logo in Photoshop

Real Apple Logo in Photoshop

3D Water Text Effect with Repoussé in Photoshop CS5

3D Water Text Effect with Repoussé in Photoshop CS5

Design an Underwater Omega Code Poster

Design an Underwater Omega Code Poster

Create an Awesome Number-Based Illustration

Create an Awesome Number-Based Illustration

Create a Flowery Natural Peace and Harmony Composition

Create a Flowery Natural Peace and Harmony Composition

Design a Brilliant Product Advertisement

Design a Brilliant Product Advertisement

Design a Tropical iPhone Advertisement

Design a Tropical iPhone Advertisement

Create a Vibrant Colorful Alcohol Product Ad in Photoshop

Create a Vibrant Colorful Alcohol Product Ad in Photoshop

Brilliant Matte Dispersion Effects in Photoshop

Brilliant Matte Dispersion Effects in Photoshop

The creation of The Choice, a dramatic and fantasy photo-manipulation

The creation of The Choice, a dramatic and fantasy photo-manipulation

Jungle 3D text in Photoshop

Jungle 3D text in Photoshop

The creation of A Life Of Aquatic Sounds

The creation of A Life Of Aquatic Sounds

The process of making a professional set of social media icons

The process of making a professional set of social media icons

Design a Beautiful Cosmic Space Scene in Photoshop

Design a Beautiful Cosmic Space Scene in Photoshop

How To Create The Expendables Winged Skull Poster Art

How To Create The Expendables Winged Skull Poster Art

How To Create a Detailed Apple iPad Icon in Photoshop

How To Create a Detailed Apple iPad Icon in Photoshop

How To Design a 3D Glass Icon in Photoshop

How To Design a 3D Glass Icon in Photoshop

Create a Realistic Pencil Illustration in Adobe Photoshop

Create a Realistic Pencil Illustration in Adobe Photoshop

Create 3D type art using photoshop CS5

Create 3D type art using photoshop CS5

Pain with fire

Pain with fire

Create a Floating Island Scene Similar to James Cameron’s Avatar

Create a Floating Island Scene Similar to James Cameron's Avatar

How to Break an Egg in Photoshop

How to Break an Egg in Photoshop

Create Beautiful Surreal Photo Effect via Cloud, Star and Vexel Hair in Photoshop

Create Beautiful Surreal Photo Effect via Cloud, Star and Vexel Hair in Photoshop

Create a Refreshing Beer Themed Poster Design in Photoshop

Create a Refreshing Beer Themed Poster Design in Photoshop

Create an abstract portrait

Create an abstract portrait

Color Your Black And White Photos Easily

Color Your Black And White Photos Easily

Create Black and White Dramatic Storm Scene

Create Black and White Dramatic Storm Scene

Create a Colorful Space Scene in Photoshop

Create a Colorful Space Scene in Photoshop

You may also like...