Prince Meyson – Medium to Dark SkinTone LUTs For Photoshop Plugin (WIN/MAC)

Đây là một Plugin chỉnh tông màu da trung bình đến tối nhưng cũng có thể được sử dụng cho mọi người thuộc bất kỳ màu da nào.

You may also like...