Chia sẻ Autofx Mystical Suite [StandAlone & Plugin dành cho Photoshop]

Plugin bao gồm hơn 100 bộ lọc động, bất kỳ bộ lọc nào trong số đó có thể được xếp chồng lên nhau và kết hợp với nhau để tạo thành vô số cải tiến ảnh chuyên nghiệp.

Trang chủ – http://www.autofx.com/photo-effects-software/mystical-photo-effects-gen2.html

You may also like...