Chia sẻ BW Artisan Pro v1.3 Panel dành cho Photoshop CC 2015-2019

BW Artisan Pro v1.3 Panel là một bảng chỉnh sửa B&W trực quan. Điều chỉnh cục bộ chính xác và nhanh chóng được kích hoạt và lựa chọn tự do


Trang chủ
 – https://www.bwvision.com/bw-artisan-pro-panel/

You may also like...