Category: Action

Chia sẻ Oil Paint Photoshop Action biến ảnh thành tranh vẽ 28825502

Oil Paint Ation biến những bức ảnh thông thường thành anh sơn dầu chuyên nghiệp thật thụ, chỉ cài một cái bấm chuột bạn sẻ có một tác phẩm chuyên nghiệp [sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1no8qtVQ5eIQ-lOA2QWLPa-Mrcr3a-tYk/view?usp=sharing...