Category: Photoshop

Text Animation 1

Tạo chữ chuyển động trong Photoshop

Bài viết này sẽ chỉ bạn làm quen với Adnimation trong photoshop, giúp Tạo chữ chuyển động trong Photoshop đơn giản dễ dàng . Để thực hành, bạn cần cài Phothsop CS6 trở lên Các...