Category: Mỹ thuật – art

Các tác phẩm của Robetto Ferri

Robetto Ferri được sinh ra ở Taranto vào năm 1978. Năm 1996, ông tốt nghiệp Liceo Artistico Lysippus .Roberto tự học vẽ và chuyển đến Rome vào năm 1999, thảo luận về nghiên cứu...