Tagged: hiệu+ứng+ánh+sáng+cho+ảnh+trong+photoshop

Hiệu ứng ánh sáng ColorDogle cho tấm ảnh

Một bài hướng dẫn bạn làm hiệu ứng ánh sáng rất đẹp dựa trên việc sử dụng tinhsnawng Color Dogle . Bạn có thể download ảnh mẫu chất lượng cao từ một trong hai...