Hiệu ứng kính

Tạo một lớp mới 400*400. nhấn “D” từ bàn phím ðể thiết lập màu foreground và background thành ðen và trắng. Fill màu ðen cho lớp background.
Áp dụng Filter>Render>Lens Flare và thiết lập nhý sau:

Tiếp theo chọn Filter>Distort>Wave và thiết lập:

Áp dụng Hue/Saturation(Ctrl+U):

Duplicate lớp background và thiết lập Screen

Chọn lớp trên cùng vào Edit>Stransform>Rotate 90 CW:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.