Category: 3D Studio max

Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun

Hướng dẫn điều chỉnh Hướng dẫn điều chỉnh thông số Vray Sun Chú thích: Tất cả các ảnh đều được render dưới các thông số Color mapping: HSV exponential, Dark multiplier: 1.0, Bright multiplier:...