Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng flashma chuyển động

1.Mở̉ một file mới với size 300-300 fill nó với màu đen
2.Tạo một layer mới sau đó dùng công cụ Rectangular Marquee Tool tạo trên layer mới một vùng chọn với size 200-50 fill vùng chọn bằng màu đen màu đen
3.Vào blending option bằng cách vào : Layer > Layer style > Bevel and Emboss  đánh dấu vào bevel and emboss và chỉnh các thông số như sau

4.Đánh dấu vào satin với các thông số như sau

5.Nhấp ok để chấp nhận các hiệu ứng đã thiết lập,tiếp theo chúng ta chuyển sang IR để tạo các chuyển động

6.Trên thanh Animation chúng ta nhấn vào nút duplicates current frames để tạo một frame mới

7.Chọn frame vừa tạo trên thanh layer nhấn đúp vào satin để gọi bảng layer style

chỉnh các thông số như sau

8.Nhấn ok,chọn frame 1 sau đó nhấn nút tween

9.Chỉnh thời gian

10.Nhấn play để kiểm tra lại và sau đó là Save Optimized As
Đây là kết quả

Tuto finished

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.