Hiệu ứng cơn lốc màu

Sau đây là tut hướng dẫn tạo lốc xoáy, hoặc hướng gió xoáy
Trước tiên mở file mới với kích thước 400 x 400 pixel.
Dùng Gradient Tool (G) với nền trước và nền sau là đen & trắng kéo từ dưới lên được như hình.

Vào Filter >Distort>Wave. Đánh dấu chọn “Square”

Vào tiếp Filter>Distort>Polar Coordinates Để thông số mặc định.

Nhân đôi layer và xoay layer đó như hình.

Chọn mode layer là: Overlay
Vẫn ở layer copy ta xoay như bước trên, rồi vào Filter>Distort>Twirl thông số như hình:

Kết quả: Đơn giản ” border=”0″ />

Sau đó các bạn Merge lại thành 1 layer và tạo 1 layer mới để đổ màu bạn thích nhớ chỉnh layer đổ maù trong Mode layer là: overlay.
Hoặc có thể sử dụng Hue/Saturation ( Ctrl + U) để đổ màu.
Đây là kết quả của SD. Kết quả cuối cùng.

Kết quả trên SD sử dụng trên layer đổ màu là Gradient để màu mè tý . Lốc màu mè

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.