Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

15 cảm nghĩ về bố cục

15 cảm nghĩ về bố cục

Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng Alain Briot, vì từ ngữ rất khúc triết nên dịch giả (Dr.Thanh) để song song Việt – Anh cho tiện tham khảo.Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. “Albert Einstein”(Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian.)1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn – Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston’s definition of composition. – và vẫn là định nghĩa ưa thích của tôi về bố cục.

1 – Composition is the strongest way of seeing

– This is Edward Weston’s definition of composition. – It is still my favorite definition of composition.
_______________________________________

2 – Bố cục không chỉ là sự xếp đặt các đối tượng trong khung hình

– Bố cục còn là việc sử dụng màu sắc, tương phản và ánh sáng.
– Bố cục bao gồm hậu kỳ khi xử lý file raw và chỉnh sửa bằng Photoshop.

2 – Composition is not just the placement of objects in the frame

– Composition also involves using color, contrast and light .
– Composition includes post processing in the raw converter and in Photoshop.
________________________________________

3 – Mục đích của bố cục là để thể hiện cái nhìn và cảm xúc của bạn trước một khung cảnh

– Mục đích của Bố cục Nghệ thuật không phải là ghi lại tính hiện thực của khung cảnh.
– hay là kiến tạo một bức ảnh chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật.
– Mục đích của nó là sáng tạo ra một bức ảnh ở một tầm cao hơn, cả về tính biểu cảm lẫn kỹ thuật.

3 – The goal of composition is to express your vision and your emotional response to the scene

– The goal of Fine Art Composition is not to create a documentary representation of the scene.
– Nor is it to create a photograph that is only technically perfect .
– The goal is to create an image that is superior, both expressively and technically.
________________________________________

4 – Cái mà máy ảnh ghi nhận lại là khách quan. Cái mà người nghệ sĩ nhìn và cảm thấy là chủ quan

– Đánh giá và thu nhận rung động của bạn trước cảnh đẹp.
– Ghi lại cảm xúc đó bằng chữ hoặc qua ghi âm.
– Sử dụng ánh sáng, màu sắc, tương phản, bố cục và cắt cúp để tại tạo lại cảm xúc đó bằng hình ảnh.
– Ứng dụng điều này ngay ở thực địa và ở trong studio.

4 – What the camera captures is objective. What the artist sees and feels is subjective

– Take stock of your emotional response to the scene in front of you.
– Record those emotions in writing or in audio.
– Use light, color, contrast, composition and cropping to reproduce these emotions visually.
– Work on this both in the field and in the studio.
________________________________________

5 – Nghĩ về ánh sáng đầu tiên

– Một bức ảnh đẹp chỉ có thể tốt với ánh sáng bạn áp dụng.
– Chủ thể không quan trọng bằng ánh sáng làm rạng rỡ chủ thể.
– Chủ thể tốt đến đâu mà ánh sáng dở thì cũng không thể tạo nên một ảnh đẹp.

5 – Think first about light

– A photograph is only as good as the light you use.
– The subject is less important than the light that illuminates this subject.
– The best subject in bad light does not make for a good photograph.
________________________________________

6 – Sử dụng tương quan tiền cảnh – hậu cảnh

– Tìm một tiền cảnh tuyệt vời để đặt đằng trước một hậu cảnh tuyệt vời.
– Cần tìm tiền cảnh đủ rộng để có một giá trị quan trọng trong bố cục.

6 – Use foreground-background relationships

– Find a great foreground and place it in front of a great background.
– Make sure your foreground is large enough to play an important role in the composition.
________________________________________

7 – Tương phản đối lập với các thành tố

– Con người thường nhìn và suy nghĩ theo kiểu đối lập.
– Bởi vậy nên nó sẽ là cái mà họ quan tâm tới.
Các ví dụ về đối lập:
– Tĩnh tại / vận động
– Trẻ / già
– Lớn / nhỏ
– Tự nhiên / nhân tạo

7 – Contrast opposites elements

– Human beings think and see in terms of opposites .
– Therefore this is something everyone can relate to.
Opposite examples include:
– Static / moving
– Young / old
– Large / small
– Organic / man made
________________________________________

8 – Sáng tác một bức ảnh không có nghĩa là làm lại thứ mà người ta đã làm từ trước

– Nếu mục đích chỉ là làm lại một bức ảnh bạn đã nhìn thấy, thì tốt nhất là đi mua một cái bưu thiếp, một cuốn sách hay tranh khổ lớn.
– Bạn chẳng thể là ai khác, bởi vậy bạn không thể chụp một tấm hình như người khác.
– Bạn làm điều đó sẽ chỉ phí thời gian mà thôi.
– Thay vào đó, hãy sáng tạo ngay những bức ảnh của riêng bạn.

8 – Composing a photograph is not about redoing what someone else has done before

– If tempted to redo an image you have seen, just buy the postcard, the book or the poster.
– You cannot be someone else, therefore you cannot take the same photographs as someone else.
– You will waste time trying to do so.
– Instead, start to create your own images right away.
________________________________________

9 – Chịu ảnh hưởng bởi người khác và làm lại những gì người khác làm, là 2 chuyện khác nhau

– Bạn hoàn toàn có thể chịu ảnh hưởng / lây cảm hứng bởi các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác.
– Chúng ta luôn có cảm hứng từ các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia khác.
– Đây là một đặc tính của tiến trình nghệ thuật.

9 – Being inspired by and redoing someone else’s work are two different things

– You can certainly be inspired by the work of other photographers.
– We have all been inspired by the work of other artists and photographers.
– This is an inherent aspect of the artistic process.
________________________________________

10 – Không công nghệ nào có thể thay thế được cảm hứng

– Máy ảnh và công cụ chỉ là kỹ thuật.
– Cảm hứng mới là nghệ thuật.
– Hai điều này tồn tại ở hai mặt phẳng khác nhau.
– Đạt được phong cách cá nhân trong nghệ thuật có nghĩa là làm việc với một tư cách nghệ sĩ chứ không phải là một kỹ thuật viên.

10 – No amount of technology can make up for a lack of inspiration

– Cameras and other gears are technical.
– Inspiration is artistic.
– The two exist on different planes.
– Achieving a Personal style in Fine Art means working as an artist not just as a technician.
________________________________________

11 – Con người, chứ không phải là máy ảnh, chụp ảnh

– Đương nhiên máy ảnh là điều kiện cần.
– Tuy nhiên máy ảnh chẳng thể tự chụp ảnh cũng như là cái xe hơi chẳng thể tự chạy.

11 – People, not cameras, compose photographs

– Certainly, a camera is a necessity.
– However, your camera cannot compose a photograph anymore than your car can drive itself.
________________________________________

12 – “Đúng” là bất cứ thứ gì có lý khi mục tiêu của nó là sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật

– Không có cái gọi là còn cái đúng khác trong nghệ thuật.
– Nghệ thuật là gì? Là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời.
– Bởi vậy chúng ta phải tự trả lời cho câu hỏi đó.
– Chúng ta đồng thời cũng có khả năng không đồng tình với những người khác bởi nghệ thuật là một hoạt động phân cực.

12 – “Correct” is whatever works when the goal is to create fine art

– There is no such thing as Other right thing in art.
– What is Art ? is a question to which there are many answers.
– We therefore have to answer this question for ourselves.
– We are also bound to disagree with others because fine art is a polarized activity.
________________________________________

13 – Ảnh nghệ thuật mộc chỉ là huyễn hoặc

– Tất cả các bức ảnh nghệ thuật đều phải được chỉnh sửa từ hình ảnh ghi nhận từ máy ảnh ra.
– Bố cục của một bức ảnh bắt đầu từ thực địa và tiếp tục được xử lý tại studio.
– Điều này được tạo bởi quá trình tối ưu hóa hình ảnh bởi màu sắc, tương phản, khung viền, định dạng kích thước v.v đều là các cấu thành của bố cục.

13 – Straight fine art prints are a myth

– All fine art prints are a modification of the image recorded by the camera.
– The composition of the image you started in the field is continued in the studio .
– This is done through image optimization because colors, contrast, borders, image format, etc. are all part of composition.
________________________________________

14 – Một cân bằng màu “đúng” là cách mạnh mẽ nhất khi nhìn vào màu sắc

– Không có cái gì gọi là cân bằng màu “đúng” trong nghệ thuật.
– Đó là bởi vì màu sắc là một trong những cách bạn thể hiện xúc cảm đối với cảnh đẹp.
– Vì lý do này, cân bằng màu “đúng” đối với một hình ảnh cụ thể sẽ khác nhau đối với mỗi nhiếp ảnh gia.

14 – The “right” color balance is the strongest way of seeing color

– There is no such thing as the “right” color balance in Fine Art.
– This is because color is one of the ways you express your emotional response to the scene.
– For this reason, the “right” color balance for a specific image will differ from one photographer to the next.
________________________________________

15 – Bố cục hay nhất là bố cục mà bạn không hề nhìn thấy trước cho tới khi sáng tạo ra nó

– Tái tạo lại một bố cục bạn nhìn thấy từ trước thì dễ quá.
– Sáng tạo một bố cục hoàn toàn mới, cái mà bạn chưa bao giờ thấy, mới là khó.
– Đó là bởi vì làm như vậy đòi hỏi phải biến đổi một tự nhiên hỗn loạn thành một hình ảnh có sắp xếp.
– Nó bao gồm việc thiết lập trật tự từ sự hỗn mang – như Elliott Porter đã từng nói.

15 – The finest compositions are those you never saw until you created them

– Recreating a composition you saw before is easy.
– Creating a brand new composition, one you have never seen before, is difficult.
– This is because doing so requires transforming the natural chaos into an organized image.
– It involves creating order out of chaos, as Elliott Porter said.

Theo Tinhte

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.