Chia sẻ SubScribe Toolbox 1.1.2 Plugin cho Illustrator

SubScribe Toolbox 1.1.2 Plugin cho Illustrator là một tiện ích dành cho illustrator , nó sẽ thêm vào bộ công cụ Tool của illustrator 6 nhóm công cụ mới với cách vẽ đường tròn , đường cung , kết nối đường cung … rất đa dạng tiện lợi cho người làm thiết kế với illustrator

Chia sẻ SubScribe Toolbox 1.1.2

Video Giới thiệu

Tools available

Circle by two or three points
Tangent circle
Curvature circle
Connect
Straighten
Arc by three point
Arc start-end-direction
Orient
Line tangent to two paths
Line tangent to path
Line tangent from path
Line perpendicular to two paths
Line perpendicular to path
Line perpendicular from path


Macintosh

Illustrator CS5/CS6/CC
Mac OS 10.7+

Windows
Adobe Illustrator CS5/CS6/CC
Windows Vista/7/8/10

SubScribe Toolbox 1.1.2 Plugin for Illustrator
WIN | MAC | Illustrator CS5-CS6-CC | 276 MB

DOWNLOAD SubScribe Toolbox

Down nhanh không cần chờ đợi từ dhfx

[sociallocker id=9482]Link down: http://tailieu.dohoafx.com/z1c4b8h6f2r8x5q2g4g4[/sociallocker]

 

SubScribe Toolbox 1.2 full | SubScribe Toolbox 1.2 download 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.