Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tạo chữ chuyển động trong Photoshop

Bài viết này sẽ chỉ bạn làm quen với Adnimation trong photoshop, giúp Tạo chữ chuyển động trong Photoshop đơn giản dễ dàng . Để thực hành, bạn cần cài Phothsop CS6 trở lên

Các bạn hãy vận dụng tất cả những kiến thức đã học được trong danh sách bài học photoshop tại trang web của trung tâm VietPro, tạo ra chữ động sử dụng phần mềm Photoshop.

Bước 1:

Bắt đầu bằng cách tạo ra một tài liệu mới với 1000 × 300 pixel. Thiết lập màu foreground là # 000000 và màu nền là # 00ae0f. Chọn Gradient Tool và tạo ra một gradient tuyến tính.
Text Animation 1

Bước 2:

Áp dụng Filter> Sketch> Paper nước với các thiết lập sau đây (Fiber Length: 5, Brightness: 53, Contrast: 73):

Text Animation 1
Text Animation 1

Bước 3:

Chọn Type Tool ngang, font Arial Black với 170 pt và cập nhật màu nền trước # 00b75a. Viết một cái gì đó giống như tôi đã làm.
Text Animation 1

Bước 4:

Merge tất cả các layer (Layer> Merge Layers). Đổi tên layer thành “Original”. Nhân đôi layer bằng cách sử dụng Ctrl + J và áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên layer mới (Fiber Length: 50, Brightness: 0, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Đổi tên layer mới là “1”. Lớp này sẽ được frame đầu tiên của chúng ta về các hình ảnh động. Nhân đôi layer “Original”, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “2”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 50, Độ sáng: 20, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Nhân đôi layer “Original“, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “3”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 50, Độ sáng: 30, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Nhân đôi layer “Original”, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “4”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 50, Độ sáng: 40, Contrast: 73). Nhân đôi layer “Original”, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó là “5”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 50, Độ sáng: 50, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Từ bây giờ, chúng tôi sẽ làm việc với sợi dài. Nhân đôi layer “Original”, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “6”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 40, Độ sáng: 50, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Nhân đôi layer “Original“, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “7”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 30, Độ sáng: 50, Contrast: 73).

Nhân đôi layer “Original“, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “8”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 20, Độ sáng: 50, Contrast: 73).

Nhân đôi layer “Original“, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “9”. Áp dụng Filter> Sketch> Water Paper trên lớp này (Fiber Length: 10, Độ sáng: 50, Contrast: 73).
Text Animation 1
Text Animation 1

Nhân đôi layer “Original“, di chuyển nó trên đầu trang của tất cả các lớp và đổi tên nó thành “10”.
Text Animation 1

Duplicate layer “1” đến “9” và đặt chúng như tôi đã làm.
Text Animation 1

Bước 5:
Tắt tất cả các lớp khả năng hiển thị, ngoại trừ lớp “1”. Chọn Window> Animation để mở bảng điều khiển hoạt hình. Click vào nút đánh dấu trên ảnh chụp màn hình dưới đây để chuyển đổi dòng thời gian để một hình ảnh động khung.

Text Animation 1

Cập nhật looping tùy chọn để “Forever”.
Text Animation 1

Tăng chậm trễ 0,2 vào khung “10” của phim hoạt hình.
Text Animation 1

Để hoàn thành hướng dẫn lưu hoạt hình bu vào File> File > Safe for Web And Devices. Đừng quên được hình ảnh đó phải là một GIF.
Text Animation 1

Kết quả:
Text Animation 1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.