Thiết kế chất liệu gỗ trong Photoshop

Bài viết Thiết kế chất liệu gỗ trong Photoshop giúp bạn hiểu và cách tạo ra Texture gỗ trong photoshop , để thực hành bài này, bạn làm theo các hướng dẫn sau 

1. Tạo 1 file mới, nền trắng
2. Click vào foreground color, chọn màu nâu.
3. Ấn Alt + Delete để đổ màu foreground color

4. Filter > Add Noise
(Uniform, Monochromatic, 27)

.

5. Filter > Motion Blur (angle 0, distance 450)

6. Dùng công cụ Ellipse tool để vẽ 1 vòng tròn trên cái nền

7. Filter > Distort > Twirl (Angle 150)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.