Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng chuyển động zoom

Bài hướng dẫn bạn làm một hiệu ứng Flash Zoom một vật thể nhìn phong cách ấn tượng

Đầu tiên bạn tạo một cái logo trong photoshop với kích thước 400×400

– Nhân đôi cái logo vừa tạo

– sau đó bạn dùng bộ lọc Filter > Blur > Radiant Blur để làm cái logo mờ theo hướng chuyển động vào tâm

Đây là kết quả khi làm mờ

Bạn cần save 2 kết quả lại (một cái logo làm mờ và một cái không bị làm mờ) trên 2 bức hình khác nhau – xem hình dưới

Mở Flash ra và đưa 2 hình vào thư viênj Flash bằng cách chọn lệnh File >
Import > Import to library
.

– Định lại kích thước của tập tin flash là 400×400

– Bây giờ kéo hình bị làm mờ vào Frame số 1 của layer trên màn hình làm việc chính

Nhấn Ctrl+K và chọn các nút như hình dưới để căn hình vào giữa vùng làm việc

Tạo ra một time line như hình dưới

Ở chấm đen frame thứ 7 bạn để nguyên kích thước của cái hình mờ, và sét giá trị Alpha = 0 để làm mờ nó hoàn toàn

Ở chấm đen frame thứ 13 bạn chọn công cụ Free Transform và tăng kích thước cho cái hình lớn một chút đồng thời tăng giá trị amuf Alpha = 100 %

Ở chấm đen frame thứ 20 bạn chọn công cụ Free Transform và giảm kích
thước cho cái hình nhỏ lại một chút nhưng lớn hơn kích thước của Frame thứ 7 đồng thời giảm giá trị Alpha =0 %

(Xem tham số Alpha)

Tạo một layer mới (layer 2)
Từ thư viện kéo cái logo không bị làm mờ vào đó, đồng thời căn chỉnh tọa độ cho nó giống như cách trên
– Tạo một time line như hình sau

– Tại Frame thứ 13 bạn cho màu Alpha = 0%
– Tạo Frame thứ 22 bạn cho màu Alpha = 100%

Bây giờ nhấn Ctrl+Enter để xem kết quả nào

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.