Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ảnh kiểu ghép khối

1. Mở 1 file hình muốn làm lên. Duplicate (Cltr + J) layer background. Sau đó tắt con mắt ở layer background đi.
2. Tạo thêm 1 layer mới (Ctrl + Shift + N), double click vào layer vừa tạo, đặt tên là texture. Ấn D rồi X đê đặt lại cho foreground là màu trắng. Sau đó nhấn Alt + back space để tô màu trắng cho layer này. Rồi thiết đặt chế độ hoà trộn là Multiply.
3. Ấn D để đổi foreground là màu đen. Vào filter=> texture=> cracquelure.
spacing = 40 depth = 1 brightness = 1

4. filter=> brushstrokes=> crosshatch
length = 11 sharpness = 3 strength =1

5. Click vào layer Background Copy. Filter=> texture=> texturizer. Chọn Load picture. Tìm theo đường dẫn adobe\photoshop7 (hoặc photoshop CS)\presets\ texturizer . Chọn Puzzel.psd
scaling 100% Relief = 25% Light direction = top right. invert off.

6. Click vào layer texture, layer => Merge down (Ctrl +E)
7. Dùng lasso tool để tạo 1 vùng chọn như 1 miếng ghép hình, Select=> Inverse. Click Add layer mask.
8. Duplicate layer mask vừa tạo, đặt tên là puzzle piece. Vào image=> adjust=> invert. Click chuột phải vào mask này và chọn apply the layer mask
9. Dùng Move tool (V) di chuyển qua bên trái 1 chút. Nhấn Ctrl + T để quay 1 góc khoảng -25 độ.

10. Click phải vào layer puzzle piece chọn Blending option. Check vào ô drop shadow và bevel and emboss. OK
11. Click phải vào layer background copy chọn Blending option. Check vào ô Drop shadow.
12. Click vào layer background . Tạo 1 layer mới (Ctrl + Shift + N) nằm giữa layer background và background copy. Edit=> fill. Chọn pattern , chọn wood grain.
13. Click layer ở trên cùng. Click Layer => New Adjustment layer
hue= 0 saturation = 73 lightness =0

14. Save Image . Chúc thành công.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.