Hiệu ứng ma trận

1.) Mở 1 file mới (Ctrl+N) kích thước tuỳ bạn . Ở đây tui lựa chọn kích thước 400×400
2.) Nhấn D sau đó Vào Filter>Texture>Grain và thiết lập thông số như sau
Intensity:100
Contrast: 100
Grain Type: Vertical

 

3.) Vào Filter > Artistic > Neon Glow
thiết lập thông số như sau
Glow: 5
Glow Brightness: 20
Glow Color: 00FF00 ( mã màu là 00FF00 – xem hình minh hoạ)

4.) Vào Filter>Stylize>Glow Edges – thiết lập thông số như sau
Edge Width: 1
Edge Brightness: 5
Smoothness: 1

5.) Kết quả

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.