Sử dụng lệnh Shadow/HighLight để tăng sáng cho ảnh

Chú ý : Chỉ áp dụng với Photoshop từ bản 8.0 trở lên

Đây là hình bị thiếu sáng

Cách trị là vào Image > Adjustment > Shadow/Heighlight 

Thông số ở Heighlights = 0

Kết quả

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.