Ứng dụng hiệu ứng fish eye vào việc tạo hình sản phẩm

Bài hướng dẫn của letuanccd sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng hiệu ứng bẻ cong để làm lồi vật thể hay còn gọi là fish eye, dựa trên hiệu ứng này tác giả làm ra 2 vật mẫu đó là quảng bóng và quả billard


You may also like...