Blend màu video bằng adobe premiere

DaKf7oP

Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn học blend màu bằng premiere một cách chuyên nghiệp của hãng lynda hướng dẫn , thông tin sản phẩm như sau

Premiere Pro Guru: Blending Mode Secrets | 1h 36m | Intermediate | Jul 25, 2014 | 3.19 GB

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH BLEND PREMIERE

 

 

 

You may also like...