Ximagic XiDenoiser v4.9.4 dành cho Photoshop (bản Win)

Ximagic XiDenoiser v4.9.4 là plugin dành cho photoshop chuyên khử noise cho ảnh, nó có các chế độ khử noise khá đa dạng , bạn có thể xem các tính năng sau

  • Median (Std/Center Weighted)
  • Gauss (Std/Bilateral)
  • DWT (Overcomplete Wavelets)
  • CWT (Complex wavelets)
  • DCT (Discrete cosine)
  • NLM (Non Local Means)
  • Non-linear (anisotropic) diffusion (Curvature & Gradient)

Download Ximagic XiDenoiser v4.9.4

 

You may also like...