Tagged: retouch

Retouch ảnh nghệ thuật

Trong bài này, tôi sẽ không lặp lại những phần cơ bản đã nêu ở tut “X-Mex” nữa. Vẽ thì nhanh nhưng viết tut ngốn rất nhiều thời gian nên có những bước tôi...