Phím tắt trong blend hình

Hình sau đây là hệ thống các chức năng hòa trộng trong bảng thông tin layer của photoshop

You may also like...